விஞ்ஞானக் கவிஞர் வெத்து வேட்டு வீராசாமி

வேதியியலில் மேதை
அறிவியலில் ஆந்தை
வேதாந்தத்தில் பேதை
சித்தாந்தத்தில் மொந்தை
விஞ்ஞானக் கவிஞர் வெத்து வேட்டு வீராசாமி
இவர் இயற்பியல் இத்தகன், புறவியல் புத்தகன்
சரவியல் சத்தகன், முரவியல் மொத்தகன்
அடிப்பது பல்டி, மொத்தத்தில் டகால்டி

விஞ்ஞான கவிஞரின் வித்தக கவிதை இதோ

ஆட்டமே... (ATOM) என் ஆட்டத்தின் ஓட்டமே
நாட்டமே உன் இதயத்தின் பாட்டமே (BOTTOM)
நாற்றமே ... சல்பரின் சீற்றமே
ஊற்றுமே ஊர் கூடி போற்றுமே

மின் விழியில் மிருதுவான எலெக்ட்ரான் நீ
விண்வெளியில் மிதக்கின்ற ப்ரோடானும் நீ
நியூ இயரை எதிர்நோக்கும் எலக்ட்ரானும் நீ
தன் சுழியில் தகிக்கின்ற த்ய்ரிஸ்தொரும் நீ
மண் பரப்பில் மங்காத குப்பையும் நீ

மங்காத குப்பையின் கழிவே
உன்னை தொட்டால் வராது இழிவே

நீ வெண்ணை வெட்டி வெங்கி
சன்னை சுற்றும் சங்கி
மொத்தத்தில் நீ சங்கி மங்கி

No comments: