வயல் நோட்டம்

வயல்ல ஒரு ஆடு
பயலே நீயும் பாடு

ஆட முடிஞ்சா ஆடு
முடியலேன்னா ஓடு

வெடல புள்ள ஆட்டம்
பாத்து பயந்தவுக ஓட்டம்

சீறி பாயும் பாம்பு
அடிக்க எடுடா ஒரு கம்பு
அடிக்க இருக்கு தெம்பு
அத அடிக்கலேன்னா வம்பு
அட என்ன நீயும் நம்பு

பெரிய பண்ண வயலு
வயல்ல ஒரு மயிலு
மயில பாத்த குயிலு
அடிச்சுது ஒரு பிகிலு
ஆஹா என்ன ஒரு ஒயிலு

No comments: